Rückblick: ICOM Seminar: MUSEUM. GESELLSCHAFT. ZUKUNFT", 8.5.2015

Rückblick: ICOM Seminar: MUSEUM. GESELLSCHAFT. ZUKUNFT", 8.5.2015

ICOM Österreich-Seminar
“Museums for a sustainable society - MUSEUM.GESELLSCHAFT.ZUKUNFT"
8. Mai 2015, Naturhistorisches Museum Wien